جمعه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

آگهی مناقصه

دهیاری روستای بختیار در نظر دارد به استناد مجوزه شماره ۲۷ شورای محترم اسلامی روستا نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل مطابق شرایط ذکر شده اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رتبه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی به دهیاری مراجعه نمایند.
معادل ۵/ درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صورت های ذیل به دهیاری تسلیم گردد.
واریز نقدی به حساب سپرده دهیاری
ضمانت نامه بانکی اعتبار حداقل ۳
برندگان اول .دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
عنوان پروژه: مبلع به ریال
خرید حمل و پخش آسفالت فینشری جهت معابر سطح روستا ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اجرای پروژه کنده کاری و برداشت نخاله و اجرای جدول با بیس به صورت مصالح کامل ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
برای سهولت در دریافت اسناد در ساعت اداری با شماره تلفن ۰۲۶۴۴۶۳۳۶۳۷ یا به آدرس استان البرز شهرستان نظرآباد روستای بختیار خ شهید بهشتی ساختمان دهیاری و شورای اسلامی مراجعه نمایید.

شکرا… صادقی دهیار بختیار

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در یکشنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۶:۰۱ ق.ظ

دیدگاه