دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

اوقات شرعی روستای بختیار، اردیبهشت ماه ١٣٩٢

 

١٣٩٢
نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ
٠٠:٢١ ٢٠:۵۶ ٢٠:٠۵ ١٩:۴۶ ١۶:۴٩ ١٣:٠٧ ٠۶:٢٨ ٠۴:۵٩ یکشنبه ١
٠٠:٢١ ٢٠:۵٧ ٢٠:٠۶ ١٩:۴٧ ١۶:۴٩ ١٣:٠٧ ٠۶:٢٧ ٠۴:۵٧ دوشنبه ٢
٠٠:٢١ ٢٠:۵٨ ٢٠:٠٧ ١٩:۴٨ ١۶:۴٩ ١٣:٠٧ ٠۶:٢۶ ٠۴:۵۶ سه شنبه ٣
٠٠:٢١ ٢٠:۵٩ ٢٠:٠٨ ١٩:۴٩ ١۶:۵٠ ١٣:٠٧ ٠۶:٢۵ ٠۴:۵۴ چهارشنبه ۴
٠٠:٢٠ ٢١:٠٠ ٢٠:٠٩ ١٩:۵٠ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:٢۴ ٠۴:۵٣ پنج شنبه ۵
٠٠:٢٠ ٢١:٠١ ٢٠:١٠ ١٩:۵١ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:٢٢ ٠۴:۵١ جمعه ۶
٠٠:١٩ ٢١:٠٢ ٢٠:١١ ١٩:۵١ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:٢١ ٠۴:۵٠ شنبه ٧
٠٠:١٩ ٢١:٠٣ ٢٠:١١ ١٩:۵٢ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:٢٠ ٠۴:۴٨ یکشنبه ٨
٠٠:١٩ ٢١:٠۴ ٢٠:١٢ ١٩:۵٣ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:١٩ ٠۴:۴٧ دوشنبه ٩
٠٠:١٩ ٢١:٠۵ ٢٠:١٣ ١٩:۵۴ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:١٨ ٠۴:۴۵ سه شنبه ١٠
٠٠:١٩ ٢١:٠۶ ٢٠:١۴ ١٩:۵۵ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:١٧ ٠۴:۴۴ چهارشنبه ١١
٠٠:١٨ ٢١:٠٧ ٢٠:١۵ ١٩:۵۶ ١۶:۵٠ ١٣:٠۶ ٠۶:١۶ ٠۴:۴٣ پنج شنبه ١٢
٠٠:١٨ ٢١:٠٨ ٢٠:١۶ ١٩:۵۶ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١۵ ٠۴:۴١ جمعه ١٣
٠٠:١٧ ٢١:١٠ ٢٠:١٧ ١٩:۵٧ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١۴ ٠۴:۴٠ شنبه ١۴
٠٠:١٧ ٢١:١١ ٢٠:١٨ ١٩:۵٨ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١٣ ٠۴:٣٨ یکشنبه ١۵
٠٠:١٧ ٢١:١٢ ٢٠:١٩ ١٩:۵٩ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١٢ ٠۴:٣٧ دوشنبه ١۶
٠٠:١٧ ٢١:١٣ ٢٠:١٩ ٢٠:٠٠ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١١ ٠۴:٣۶ سه شنبه ١٧
٠٠:١٧ ٢١:١۴ ٢٠:٢٠ ٢٠:٠١ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:١٠ ٠۴:٣۵ چهارشنبه ١٨
٠٠:١۶ ٢١:١۵ ٢٠:٢١ ٢٠:٠١ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٩ ٠۴:٣٣ پنج شنبه ١٩
٠٠:١۶ ٢١:١۶ ٢٠:٢٢ ٢٠:٠٢ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٨ ٠۴:٣٢ جمعه ٢٠
٠٠:١۶ ٢١:١٧ ٢٠:٢٣ ٢٠:٠٣ ١۶:۵١ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٧ ٠۴:٣١ شنبه ٢١
٠٠:١۶ ٢١:١٨ ٢٠:٢۴ ٢٠:٠۴ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠۶ ٠۴:٣٠ یکشنبه ٢٢
٠٠:١۶ ٢١:١٩ ٢٠:٢۵ ٢٠:٠۵ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠۵ ٠۴:٢٨ دوشنبه ٢٣
٠٠:١۶ ٢١:٢٠ ٢٠:٢۵ ٢٠:٠۶ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠۵ ٠۴:٢٧ سه شنبه ٢۴
٠٠:١۵ ٢١:٢١ ٢٠:٢۶ ٢٠:٠۶ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠۴ ٠۴:٢۶ چهارشنبه ٢۵
٠٠:١۵ ٢١:٢٢ ٢٠:٢٧ ٢٠:٠٧ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٣ ٠۴:٢۵ پنج شنبه ٢۶
٠٠:١۵ ٢١:٢٣ ٢٠:٢٨ ٢٠:٠٨ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٢ ٠۴:٢۴ جمعه ٢٧
٠٠:١۵ ٢١:٢۴ ٢٠:٢٩ ٢٠:٠٩ ١۶:۵٢ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٢ ٠۴:٢٣ شنبه ٢٨
٠٠:١۵ ٢١:٢۵ ٢٠:٣٠ ٢٠:٠٩ ١۶:۵٣ ١٣:٠۵ ٠۶:٠١ ٠۴:٢٢ یکشنبه ٢٩
٠٠:١۵ ٢١:٢۶ ٢٠:٣٠ ٢٠:١٠ ١۶:۵٣ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٠ ٠۴:٢١ دوشنبه ٣٠
٠٠:١۵ ٢١:٢٧ ٢٠:٣١ ٢٠:١١ ١۶:۵٣ ١٣:٠۵ ٠۶:٠٠ ٠۴:٢٠ سه شنبه ٣١

نوشته شده توسط dehyaribakhtiar در دوشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۸ ب.ظ

دیدگاه